Tourgueniev, 1818–1883 (Nguyên H.L.)

Материал из Тургенев в 21 веке
Перейти к: навигация, поиск

Nguyên H.L.

Tourgueniev, 1818–1883 / Nguyên Hiên Lê. – [TP. Hò Chí Minh] : Nhà xuât bản Văn nghẹ TP. Hò Chí Minh, [2000]. – 238 p. – Вьетнам.

Место хранения: Los Angeles Public Library и другие библиотеки (см. OCLC WorldCat).