Li xiang ai qing de ge chang jia (Zhu xian sheng)

Материал из Тургенев в 21 веке
Перейти к: навигация, поиск

Zhu xian sheng.


Li xiang ai qing de ge chang jia : tu ge nie fu zhuan / Xian Sheng Zhu. – Zhong qing : Zhong qing chu ban she, 2007. – 245 p. : ill. – (E luo si wen xue ming jia hua chuan cong shu). – Кит. – ISBN 9787536686779.

朱宪生. 朱宪生著. 理想爱情的歌唱家----屠格涅夫传

Идеальный певец любви : биография Тургенева.

Место хранения: Nanjing Library, Shanghai Library (Китай).